Obchodní podmínky spotřebitelé

 

1.    ÚVOD


   1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují práva a povinnosti smluvních stran kupní smlouvy (dále jen „Smlouva“), kde na jedné straně vystupuje společnost Lindha a.s., IČO: 08848726, se sídlem Na pokraji 540/2, Prosek, 190 00 Praha 9, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou B 25012 jako prodávající (dále jen „Prodávající“) a na straně druhé osoba kupující (dále jen „Kupující“), která od Prodávajícího kupuje věc označenou ve Smlouvě (dále jen „Předmět převodu“) prostřednictvím internetového obchodu Prodávajícího umístěného na internetové adrese www.eshop.lindha.cz, kde se nachází rovněž webové rozhraní obchodu (dále jen „E-shop“).


   1.2.    Tyto VOP vydává Prodávající v souladu s § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“) a vztahují se na všechny smluvní vztahy dle bodu 1.1 VOP, přičemž se stávají dnem uzavření Smlouvy nedílnou součástí každého smluvního vztahu uzavřeného mezi smluvními stranami, určují a doplňují některé části jeho obsahu, není-li mezi smluvními stranami ujednáno výslovně jinak.


   1.3.    Tyto VOP se nevztahují na případy, kdy Kupující je právnickou osobou či fyzickou osobou, jež Smlouvu uzavírá v rámci své podnikatelské činnosti.


   1.4.    Smlouva je uzavírána podle platných a účinných právních předpisů České republiky. Není-li mezi smluvními stranami výslovně ujednáno jinak, jsou VOP vyhotoveny v českém jazyce a Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.


   1.5.    Znění VOP může Prodávající jednostranně měnit či doplňovat, čímž však nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá za účinnosti předchozího znění VOP.

2.    KONTAKTNÍ ÚDAJE


   2.1.    Kontaktní údaje Prodávajícího jsou následující:


Lindha a.s.
Na pokraji 540/2,
Prosek, 190 00 Praha 9

Telefonní kontakt: +420 732 442 063
Emailová adresa: lindhaus@lindha.cz
Webové stránky: www.lindha.cz / www.eshop.lindha.cz


   2.2.    Kupující odpovídá za správnost a úplnost údajů, které o sobě Prodávajícímu poskytl, a v případě jakýchkoliv změn těchto údajů je povinen o tom Prodávajícího včas informovat pro účely řádného plnění závazků ze Smlouvy. 

3.    UŽIVATELSKÝ ÚČET


   3.1.    Na základě registrace Kupujícího provedené v E-shopu může Kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může Kupující provádět objednávání zboží (dále jen „Uživatelský účet“). Kupující může provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní E-shopu.


   3.2.    Při registraci v E-shopu a při objednávání zboží je Kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v Uživatelském účtu je Kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené Kupujícím v Uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou Prodávajícím považovány za správné, pravdivé a úplné.


   3.3.    Přístup k Uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho Uživatelského účtu.


   3.4.    Kupující není oprávněn umožnit využívání Uživatelského účtu třetím osobám.


   3.5.    Prodávající může zrušit Uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy Kupující svůj Uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy Kupující poruší své povinnosti ze Smlouvy.


   3.6.    Kupující bere na vědomí, že Uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.


   3.7.    Prodávající nenabízí vědomě své výrobky a služby nezletilým, kteří nenabyli plné svéprávnosti, a nevyžaduje ani neshromažďuje osobní údaje od takových nezletilých nebo týkající se takových nezletilých bez souhlasu rodičů nebo zákonných zástupců. Pokud bude zjištěno, že osoba poskytující osobní údaje přes kteroukoli internetovou stránku Prodávajícího je nezletilá, učiní Prodávající veškerá jednání, jež bude přiměřeně schopen učinit, aby co nejrychleji zajistil odstranění takových osobních údajů ze svých datových souborů. Prodávající tyto osobní údaje nepoužije k žádným účelům ani je nesdělí třetím stranám.

4.    UZAVŘENÍ SMLOUVY


   4.1.    Veškerá prezentace zboží umístěná v E-shopu je informativního charakteru a Prodávající není povinen uzavřít Smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 Občanského zákoníku se nepoužije.


   4.2.    E-shop obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány v E-shopu. Tímto ustanovením není omezena možnost Prodávajícího uzavřít s Kupujícím jinou smlouvu písemně za individuálně sjednaných podmínek odlišných od Smlouvy, jejíž podrobný obsah je upravován těmito VOP.


   4.3.    E-shop obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží.  Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené v E-shopu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky. V případě zasílání zboží mimo území České republiky se náklady mohou v závislosti na geografickém místě určení dodání zboží Kupujícímu lišit, mohou tedy být dodatečně účtovány a Prodávající si vyhrazuje jejich individuální výši v každém takovém případě, kdy bude zboží do zahraničí expedováno, určovat zvláště. V takovém případě Kupujícího uvědomí o nákladech spojených s balením a dodáním zboží nejpozději při potvrzení Objednávky (jak je tento pojem definován dále).


   4.4.    Pro objednání zboží vyplní Kupující objednávkový formulář v E-shopu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
      a)    osobě Kupujícího a jeho kontaktních a doručovacích údajích, jakož i o tom, zda Smlouvu uzavírá buď jako spotřebitel, nebo jako podnikatel;
      b)    objednávaném zboží, tj. Předmětu převodu (Předmět převodu vloží Kupující do elektronického nákupního košíku v E-shopu);
      c)    způsobu úhrady kupní ceny Předmětu převodu, údaje o požadovaném způsobu doručení Předmětu převodu; a
      d)    informace o nákladech spojených s dodáním Předmětu převodu 
              (dále jen „Objednávka“).


   4.5.    Technické a praktické provedení Objednávky v E-shopu je podrobně popsáno v oddíle " JAK NAKUPOVAT". Kupující zboží do elektronického nákupního košíku v E-shopu vloží tak, že u jím vybraného zboží klikne na tlačítko „PŘIDAT DO KOŠÍKU“, případně změní zejména přednastavený počet zvoleného zboží, který je standardně nastaven na hodnotu „1“, tj. jeden kus zboží. Vkládání jiného nebo dalšího zboží do košíku v E-shopu je možné provést tak, že Kupující klikne na tlačítko „POKRAČOVAT V NÁKUPU“.


   4.6.    Před zasláním Objednávky Prodávajícímu je Kupujícímu umožněno zkontrolovat a změnit údaje, které do Objednávky Kupující vložil, a to i s ohledem na možnost Kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do Objednávky. 


   4.7.    Objednávku odešle Kupující Prodávajícímu kliknutím na tlačítko ODESLAT OBJEDNÁVKU. Údaje uvedené v Objednávce jsou Prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení Objednávky potvrdí Kupujícímu elektronickou poštou přijetí Objednávky, a to na e-mailovou adresu Kupujícího uvedenou v Uživatelském účtu či v Objednávce (dále jen „E-mail kupujícího“).


   4.8.    Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru Objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu apod.) požádat Kupujícího o dodatečné potvrzení Objednávky (například písemně či telefonicky).


   4.9.    Smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím je uzavřena doručením přijetí Objednávky (akceptací), jež je Prodávajícím zasláno Kupujícímu elektronickou poštou na e-mail kupujícího.


   4.10.    Odesláním Objednávky Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

5.    KUPNÍ CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY


   5.1.    Kupní cena Předmětu převodu je mezi Prodávajícím a Kupujícím dohodnuta Smlouvou a představuje kupní cenu Předmětu převodu včetně DPH (dále jen „Kupní cena“). Společně s Kupní cenou je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním Předmětu převodu ve výši dohodnuté ve Smlouvě (dále jen „Celková kupní cena“).


   5.2.    Kupující je povinen za Předmět převodu zaplatit Prodávajícímu Celkovou kupní cenu, kterou může Kupující uhradit Prodávajícímu následujícími způsoby:


      a)    v hotovosti v provozovně Prodávajícího oproti převzetí Předmětu převodu;
      b)    v hotovosti na dobírku v místě určeném Kupujícím v Objednávce při dodání Předmětu převodu přepravcem;
      c)    bezhotovostně převodem na účet Prodávajícího č.1325547009/2700 vedený u společnosti UniCredit Bank (dále jen „Účet prodávajícího“) po uzavření Smlouvy a před odesláním Předmětu převodu přepravcem Kupujícímu;
      d)    bezhotovostně online kartou; Online platby pro nás zajišťuje platební brána Comgate. Poskytovatel služby, společnost ComGate Payments, a. s., je licencovaná Platební instituce působící pod dohledem České národní banky. Platby probíhající skrze platební bránu jsou plně zabezpečeny a veškeré informace jsou šifrovány. Další informace a kontakty na www.comgate.cz.


   5.3.    Výběr způsobu úhrady Celkové kupní ceny je volbou Kupujícího, v závislosti na zvoleném způsobu platby se však může Celková kupní cena lišit od Kupní ceny, když s různými způsoby úhrady Kupní ceny a balení a přepravu Předmětu převodu mohou být spojeny různé náklady. O výši Celkové kupní ceny, jakož i o jejich jednotlivých nákladových položkách je Prodávající povinen informovat Kupujícího před uzavřením Smlouvy.


   5.4.    Prodávající může od Kupujícího požadovat zálohu či jinou obdobnou platbu, pakliže je mu tato skutečnost Prodávajícím sdělena nebo Kupujícím odsouhlasena před uzavřením Smlouvy. Souhlas Kupujícího se zálohovou platbou může být udělen tak, že Kupující v Objednávce uvede požadavek na vystavení zálohové faktury na Celkovou kupní cenu za Předmět převodu.


   5.5.    V případě zvolené úhrady Celkové kupní ceny v hotovosti či na dobírku je Celková kupní cena splatná při převzetí Předmětu převodu. V případě úhrady Celkové kupní ceny bezhotovostně převodem na Účet Prodávajícího je Celková kupní cena splatná do deseti dnů od uzavření Smlouvy.


   5.6.    V případě úhrady Celkové kupní ceny bezhotovostně převodem na Účet prodávajícího je Kupující povinen uhradit Celkovou kupní cenu společně s uvedením variabilního symbolu platby, kterým je zpravidla číslo Objednávky uvedené Prodávajícím v e-mailu potvrzujícím přijetí Objednávky a zaslané na E-mail kupujícího. V případě bezhotovostní platby je závazek Kupujícího uhradit Celkovou kupní cenu splněn okamžikem připsání celé částky odpovídající Celkové kupní ceně na Účet prodávajícího.


   5.7.    Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany Kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení Objednávky podle čl. 4.8. těchto VOP, požadovat uhrazení Celkové kupní ceny ještě před odesláním Předmětu převodu Kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 Občanského zákoníku se nepoužije.


   5.8.    Případné slevy z Celkové kupní ceny poskytnuté Prodávajícím Kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.


   5.9.    Je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví Prodávající ohledně plateb prováděných na základě Smlouvy 

Kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví Prodávající Kupujícímu po uhrazení Celkové kupní ceny a zašle jej v elektronické podobě na E-mail kupujícího. V daňovém dokladu může být v závislosti na přijaté záloze na Celkovou kupní cenu na základě zálohové faktury vystavené podle článku 5.4. těchto VOP a na jejím základě Kupujícím uskutečněné zálohové platby zohledněno vyúčtování již Kupujícím provedených plateb.


   5.10.    Předmět převodu zůstává až do momentu úplného zaplacení Celkové kupní ceny Kupujícím ve vlastnictví Prodávajícího. Po převzetí Předmětu převodu však nebezpečí škody na věci přechází na Kupujícího.


   5.11.    Podle zákona o evidenci tržeb je Prodávající povinen vystavit Kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

6.    DODÁNÍ PŘEDMĚTU PŘEVODU


   6.1.    Prodávající předá Kupujícímu Předmět převodu buď ve své provozovně, nebo jej zašle prostřednictvím přepravce na adresu sjednanou s Kupujícím ve Smlouvě. Způsob předání nebo doručení Předmětu převodu, jakož i případný výběr přepravce, o nichž se může odvíjet Celková kupní cena, je sjednán ve Smlouvě a vychází z volby Kupujícího uvedené v Objednávce. Pakliže Kupujícím zvolený způsob předání nebo doručení Předmětu převodu není možný (např. z důvodu výluky služeb přepravců, vyšší moci či těžko překonatelných překážek na straně Prodávajícího), je Prodávající oprávněn volbu způsobu předání nebo doručení Předmětu převodu změnit; v takovém případě však bude Celková kupní cena ponížena o případný rozdíl v nákladech souvisejících s dodáním Předmětu převodu. Za včasné dodržení dodací lhůty či termínu je považováno i včasné odeslání Předmětu převodu Prodávajícímu.


   6.2.    V případě vyšší moci, nezaviněných poruch provozu, prodloužení dodacích termínů subdodavatelů, nedostatku surovin, energie, nebo dopravních sil, stávek, blokád, těžkostí v dopravě, nařízení veřejných institucí a orgánů, stejně tak i v případě všech obdobných případů, nedochází při nedodržení dodací lhůty k prodlení s dodáním Předmětu převodu.


   6.3.    Prodávající není odpovědný za jakékoli škody a není odpovědný za škodu způsobenou přepravou či doručováním Předmětu převodu. Předmět převodu bude zabalen (opatřen pro přepravu) způsobem obvyklým pro uchování sjednaného Předmětu převodu a jeho ochranu v místě odevzdání Předmětu převodu k přepravě. Povinnost označit Předmět převodu ve smyslu § 2091 Občanského zákoníku je splněna vyplněním přepravních a dodacích listů, které provázejí Předmět převodu.


   6.4.    Nebezpečí škody na Předmětu převodu přechází z Prodávajícího na Kupujícího okamžikem jeho předání přepravci, a to i v případě hrazení dopravy Prodávajícím, v ostatních případech předáním Předmětu převodu Kupujícímu.


   6.5.    V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno Předmět převodu doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v Objednávce, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním Předmětu převodu, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.


   6.6.    Kupující je povinen Předmět převodu pečlivě prohlédnout bez zbytečného odkladu od okamžiku, kdy měl možnost s Předmětem převodu nakládat a případnou zjištěnou vadu je povinen Prodávajícímu bez zbytečného odkladu písemně vytknout (zejména mechanické porušení obalu Předmětu převodu, viditelné defekty Předmětu převodu, neúplnost plnění aj.). V případě, že bude Předmět převodu Kupujícím převzat a Prodávajícímu nebudou bez zbytečného odkladu Kupujícím vytknuty jakékoli zjevné vady, má se za to, že závazek dodat Předmět převodu byl Prodávajícím splněn beze zbytku, řádně a včas. 


   6.7.    Nepřevezme-li Kupující Předmět převodu bez zjevného důvodu v dohodnuté době, je povinen Prodávajícímu zaplatit náhradu nákladů marného pokusu o doručení. Pokud Kupující z jakéhokoliv důvodu nepřevezme Předmět převodu ani v dodatečné lhůtě stanovené Prodávajícím, bude takové jednání považováno za podstatné porušení Smlouvy a Prodávajícímu náleží právo od Smlouvy odstoupit. Tím není dotčeno právo Prodávajícího na náhradu škody. 

7.     ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY


   7.1.    Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od Smlouvy v případech porušení Smlouvy podstatným způsobem dle ustanovení § 2001 a násl. Občanského zákoníku a dále v případech stanovených v těchto VOP. 


   7.2.    Prodávající je oprávněn od této Smlouvy odstoupit v případě, že
-    Kupující bude v prodlení se zaplacením Celkové kupní ceny či jakékoli její části více než 30 dnů;
-    proti Kupujícímu jako povinnému bude nařízena exekuce, nebo Kupující podá dlužnický insolvenční návrh nebo návrh na moratorium, nebo příslušný soud rozhodne o úpadku Kupujícího.


   7.3.    Kupující jakožto spotřebitel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit v souladu s podmínkami § 1829 a násl. Občanského zákoníku.


   7.4.    Nejedná-li se o případ, kdy od Smlouvy Kupující nemůže odstoupit podle § 1837 Občanského zákoníku, má Kupující v souladu s § 1829 odst. 1 Občanského zákoníku právo od Smlouvy odstoupit, a to do 14 dnů od převzetí Předmětu převodu, přičemž v případě, že předmětem Smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky. Odstoupení od Smlouvy musí být Prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od Smlouvy může Kupující využit vzorový formulář poskytovaný Prodávajícím, jenž tvoří přílohu VOP. Odstoupení od Smlouvy může Kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny Prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího lindhaus@lindha.cz


   7.5.    V případě odstoupení od Smlouvy se Smlouva od počátku ruší. Předmět převodu musí být Kupujícím Prodávajícímu vráceno do 14 dnů od doručení odstoupení od Smlouvy Prodávajícímu. Odstoupí-li Kupující od Smlouvy, nese Kupující náklady spojené s navrácením

Předmětu převodu Prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy Předmět převodu nemůže být vrácen pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.


   7.6.    V případě odstoupení od Smlouvy vrátí Prodávající peněžní prostředky přijaté od Kupujícího do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy Kupujícímu, a to stejným způsobem, jakým je Prodávající od Kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit peněžní prostředky

poskytnuté Kupujícím již při vrácení Předmětu převodu Kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím Kupující bude souhlasit a nevzniknou tím Kupujícímu další náklady. Odstoupí-li Kupující od Smlouvy, Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než mu Kupující Předmět převodu vrátí nebo prokáže, že Předmět převodu Prodávajícímu odeslal.


   7.7.    Nárok na úhradu škody vzniklé na Předmětu převodu je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení Celkové kupní ceny nebo přijatých peněžních prostředků v jiné výši, než byla sjednána Celková kupní cena.

8.    PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ


   8.1.    Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).


   8.2.    Kupující má při uplatnění práv z vadného plnění tato práva:
-    Právo na bezplatnou opravu zboží.
-    Právo na dodání nového zboží nebo výměnu jeho součásti, například nelze-li vadu odstranit opravou, nebo se taková oprava jeví jako finančně nebo časově neekonomické řešení. Také tehdy, vyskytne-li se stejná vada se stejnými projevy celkem 3x a taková vada byla alespoň dvakrát opravena. Právo na odstoupení od smlouvy, pakliže není možné věc opravit a není možné ani dodání nového zboží nebo výměna jeho součásti. Dále je možné toto právo využít tehdy, pokud má zboží větší počet vad, nebo jej nelze pro opakovaný výskyt vady po opravě řádně užívat. Právo požadovat přiměřenou slevu. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli způsobilo značné obtíže.


   8.3.    Prodávající odpovídá Kupujícímu, že Předmět převodu při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující Předmět převodu převzal:
      a)    má Předmět převodu vlastnosti, které si smluvní strany ujednaly ve Smlouvě, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které  Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu Předmětu převodu a na základě reklamy jimi prováděné,
      b)    se Předmět převodu hodí k účelu, který pro jeho použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
      c)    Předmět převodu odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
      d)    je Předmět převodu v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
      e)    Předmět převodu vyhovuje požadavkům právních předpisů.


   8.4.    Ustanovení uvedená v článku 8.2. těchto VOP se nepoužijí u Předmětu převodu prodávaného za nižší cenu pro vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení Předmětu převodu způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého Předmětu převodu pro vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou Předmět převodu měl při převzetí Kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy Předmětu převodu.


   8.5.    Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že Předmět převodu byl vadný již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí.


   8.6.    Práva z vadného plnění uplatňuje Kupující u Prodávajícího buď písemně v listinné podobě, nebo osobně na adrese provozovny Prodávajícího, případně i v sídle nebo místě podnikání Prodávajícího, anebo elektronicky prostřednictvím e-mailu Prodávajícího lindhaus@lindha.cz Pro podrobnější informace může Prodávajícího kontaktovat na telefonním čísle +420 732 442 063.


   8.7.    Podrobnosti týkající se dalších práv a povinností smluvních stran ve vztahu k odpovědnosti Prodávajícího za vady jsou upravena v reklamačním řádu Prodávajícího v E-shopu v oddíle REKLAMAČNÍ ŘÁD.


9.    OSTATNÍ UJEDNÁNÍ


   9.1.    Tyto podmínky se řídí českým právem.


   9.2.    Prodávající není ve vztahu ke Kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu § 1826 odst. 1 písm. e) Občanského zákoníku.


   9.3.    Vyřizování stížností Kupujícího jako spotřebitele zajišťuje Prodávající v prvé řadě prostřednictvím elektronické adresy lindhaus@lindha.cz, případně v listinné podobě na adresu uvedenou Kupujícím pro vyřízení takové stížnosti, případně osobně v místě sídla nebo jiné provozovně Prodávajícího. Informaci o vyřízení stížnosti Kupujícího předá Prodávající způsobem zvoleným Kupujícím, jinak na E-mail kupujícího.


   9.4.    K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze Smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese je možné využít při řešení sporů mezi Prodávajícím a Kupujícím ze Smlouvy.


   9.5.    Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: https://evropskyspotrebitel.cz/ je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).


   9.6.    Prodávající je oprávněn k prodeji zboží, a tedy i k uzavření Smlouvy na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.


   9.7.    Kupující tímto na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku.


   9.8.    Kupujícímu může být doručováno na E-mail kupujícího, pakliže výslovně nevyžaduje jiný způsob doručování.

10.    OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ


   10.1.    Jak Prodávající zpracovává osobní údaje kupujícího a práva kupujícího s tím spojená jsou popsána v dokumentu Ochrana osobních   údajů zákazníků dostupném na webových stránkách Prodávajícího.

11.    ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


    11.1.    Vztah založený Smlouvou a upravený v podrobnostech těmito VOP se řídí platným právním řádem České republiky. Obsahuje-li vztah založený Smlouvou a upravený v podrobnostech těmito VOP mezinárodní (zahraniční) prvek, řídí se takový vztah rovněž platným právním řádem České republiky. Tím není Kupující jako spotřebitel zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).


   11.2.    K řešení sporů mezi smluvními stranami (mimo případy uvedené v čl. 9.3. a 9.4. těchto VOP) jsou příslušné obecné soudy České republiky.


   11.3.    Je-li některé ustanovení těchto VOP neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.


   11.4.    Přílohu těchto VOP tvoří vzorový formulář pro odstoupení od Smlouvy.


   11.5.    Tyto VOP jsou platné a účinné od 19.3.2020


V Praze dne 18.3.2020

Lindha a.s.

Formulář pro odstoupení od smlouvy Lindha a.s.