Obchodní podmínky ičo

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti LINDHA A.S.

 

 1. Úvod
  • Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují práva a povinnosti smluvních stran kupní smlouvy (dále jen „Smlouva“), kde na jedné straně vystupuje společnost Lindha a.s., IČO: 08848726, se sídlem Na pokraji 540/2, Prosek, 190 00 Praha 9, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou B 25012 jako prodávající (dále jen „Prodávající“) a na straně druhé osoba kupující (dále jen „Kupující“), která od Prodávajícího kupuje věc označenou ve Smlouvě (dále jen „Předmět převodu“) prostřednictvím internetového obchodu Prodávajícího umístěného na internetové adrese eshop.lindha.cz, kde se nachází rovněž webové rozhraní obchodu (dále jen „E-shop“), přičemž Kupující není v uvedeném smluvním vztahu v postavení spotřebitele.
  • Tyto VOP vydává Prodávající v souladu s § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“) a vztahují se na všechny smluvní vztahy dle bodu 1.1 VOP, přičemž se stávají dnem jejich podpisu či akceptací Kupujícím nedílnou součástí každého smluvního vztahu uzavřeného mezi smluvními stranami, určují a doplňují některé části jeho obsahu, nestanoví-li konkrétní Smlouva jinak.
  • Tyto VOP se vztahují na případy uzavření Smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím, kdy Kupující je právnickou či fyzickou osobou, která uzavírá Smlouvu v rámci své podnikatelské činnosti (Smlouva uzavřená mezi podnikateli).
  • Smlouva je uzavírána podle platných a účinných právních předpisů České republiky.

 

 1. KONTAKTNÍ ÚDAJE
  • Kontaktní údaje Prodávajícího jsou následující:

 

Lindha a.s.

Na pokraji 540/2,

Prosek, 190 00 Praha 9

 

Telefonní kontakt: +420 732 442 063

Emailová adresa: lindhaus@lindha.cz

Webové stránky: www.lindha.cz / www.eshop.lindha.cz

 

 • Kupující odpovídá za správnost a úplnost údajů, které o sobě Prodávajícímu poskytl, a v případě jakýchkoliv změn těchto údajů je povinen o tom Prodávajícího včas informovat pro účely řádného plnění závazků ze Smlouvy.

 

Společnost Lindha a.s. zajišťuje, že všechny recenze zveřejněné na stránce https://eshop.lindha.cz/hodnoceni-obchodu/ pochází od skutečných zákazníků a jejich recenze se vztahují ke skutečně proběhlému nákupu v našem e-shopu

 

 1. uživatelský účet
  • Na základě registrace Kupujícího provedené v E-shopu může Kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může Kupující provádět objednávání zboží (dále jen „Uživatelský účet“). Kupující může provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní E-shopu.
  • Při registraci v E-shopu a při objednávání zboží je Kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v Uživatelském účtu je Kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené Kupujícím v Uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou Prodávajícím považovány za správné, pravdivé a úplné.

 

 • Přístup k Uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho Uživatelského účtu.
 • Kupující není oprávněn umožnit využívání Uživatelského účtu třetím osobám.
 • Prodávající může zrušit Uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy Kupující svůj Uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy Kupující poruší své povinnosti ze Smlouvy.
 • Kupující bere na vědomí, že Uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

 1. uzavření smlouvy
  • Předmětem Smlouvy upravované v podrobnostech těmito VOP je převod vlastnického práva k Předmětu převodu. Prodávající uzavřením Smlouvy prodává a zavazuje se Kupujícímu umožnit nabytí vlastnického práva k Předmětu převodu za Kupní cenu (jak je tento pojem definován dále). Kupující podle Smlouvy od Prodávajícího Předmět převodu kupuje do svého výlučného vlastnictví v souladu s podmínkami uvedenými v těchto VOP a zavazuje se od Prodávajícího Předmět převodu převzít a zaplatit Prodávajícímu za Předmět převodu Kupní cenu (jak je tento pojem definován dále) společně s případnými dalšími náklady na balení a dodání Předmětu převodu tvořícími Celkovou kupní cenu (jak je tento pojem definován dále).
  • Veškerá prezentace zboží umístěná v E-shopu je informativního charakteru a Prodávající není povinen uzavřít Smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 Občanského zákoníku se nepoužije.
  • E-shop obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené v E-shopu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky. V případě zasílání zboží mimo území České republiky se náklady mohou v závislosti na geografickém místě určení dodání zboží Kupujícímu lišit, mohou tedy být dodatečně účtovány a Prodávající si vyhrazuje jejich individuální výši v každém takovém případě, kdy bude zboží do zahraničí expedováno, určovat zvláště. V takovém případě Kupujícího uvědomí o nákladech spojených s balením a dodáním zboží nejpozději při potvrzení Objednávky (jak je tento pojem definován dále).
  • Pro objednání zboží vyplní Kupující objednávkový formulář v E-shopu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
   1. osobě Kupujícího a jeho kontaktních a doručovacích údajích, jakož i o tom, zda Smlouvu uzavírá buď jako spotřebitel, nebo jako podnikatel;
   2. objednávaném zboží, tj. Předmětu převodu (Předmět převodu vloží Kupující do elektronického nákupního košíku v E-shopu);
   3. způsobu úhrady kupní ceny Předmětu převodu, údaje o požadovaném způsobu doručení Předmětu převodu; a
   4. informace o nákladech spojených s dodáním Předmětu převodu

(dále jen „Objednávka“).

 • Technické a praktické provedení Objednávky v E-shopu podrobně popsáno v oddíle „JAK NAKUPOVAT“. Kupující zboží do elektronického nákupního košíku v E-shopu vloží tak, že u jím vybraného zboží klikne na tlačítko „PŘIDAT DO KOŠÍKU“, případně změní zejména přednastavený počet zvoleného zboží, který je standardně nastaven na hodnotu „1“, tj. jeden kus zboží. Vkládání jiného nebo dalšího zboží do košíku v E-shopu je možné provést tak, že Kupující klikne na tlačítko „POKRAČOVAT V NÁKUPU“. Objednávku odešle Kupující Prodávajícímu kliknutím na tlačítko "ODESLAT OBJEDNÁVKU". Údaje uvedené v Objednávce jsou Prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení Objednávky potvrdí Kupujícímu elektronickou poštou přijetí Objednávky, a to na e-mailovou adresu Kupujícího uvedenou v Uživatelském účtu či v Objednávce (dále jen „E-mail kupujícího“).
 • Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru Objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu apod.) požádat Kupujícího o dodatečné potvrzení Objednávky (například písemně či telefonicky).
 • Smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím je uzavřena doručením přijetí Objednávky (akceptací), jež je Prodávajícím zasláno Kupujícímu elektronickou poštou na E-mail kupujícího.

 

 1. KUPNÍ CENA a platební podmínky
  • Kupní cena Předmětu převodu je mezi Prodávajícím a Kupujícím dohodnuta Smlouvou a představuje kupní cenu Předmětu převodu včetně DPH (dále jen „Kupní cena“). Společně s Kupní cenou je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním Předmětu převodu ve výši dohodnuté ve Smlouvě (dále jen „Celková kupní cena“).
  • Kupující je povinen za Předmět převodu zaplatit Prodávajícímu Celkovou kupní cenu, a to jedním z následujících způsobů platby podle volby Kupujícího:
 2. v hotovosti v provozovně Prodávajícího oproti převzetí Předmětu převodu;
 3. v hotovosti na dobírku v místě určeném Kupujícím v Objednávce při dodání Předmětu převodu přepravcem;
 4. bezhotovostně převodem na účet Prodávajícího č.1325547009/2700 vedený u společnosti UniCredit Bank (dále jen „Účet prodávajícího“) po uzavření Smlouvy a před odesláním Předmětu převodu přepravcem Kupujícímu.
  • Výběr způsobu úhrady Celkové kupní ceny je volbou Kupujícího, v závislosti na zvoleném způsobu platby se však může Celková kupní cena lišit od Kupní ceny, když s různými způsoby úhrady Kupní ceny a balení a přepravu Předmětu převodu mohou být spojeny různé náklady. O výši Celkové kupní ceny, jakož i o jejich jednotlivých nákladových položkách informuje Prodávající Kupujícího před uzavřením Smlouvy.
  • Prodávající může od Kupujícího požadovat zálohu či jinou obdobnou platbu.
  • V případě zvolené úhrady Celkové kupní ceny v hotovosti či na dobírku je Celková kupní cena splatná při převzetí Předmětu převodu. V případě úhrady Celkové kupní ceny bezhotovostně převodem na Účet Prodávajícího je Celková kupní cena splatná do deseti dnů od uzavření Smlouvy.
  • V případě úhrady Celkové kupní ceny bezhotovostně převodem na Účet prodávajícího je Kupující povinen uhradit Celkovou kupní cenu společně s uvedením variabilního symbolu platby, kterým je zpravidla číslo Objednávky uvedené Prodávajícím v e-mailu potvrzujícím přijetí Objednávky a zaslané na E-mail kupujícího. V případě bezhotovostní platby je závazek Kupujícího uhradit Celkovou kupní cenu splněn okamžikem připsání celé částky odpovídající Celkové kupní ceně na Účet prodávajícího.
  • Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany Kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení Objednávky podle čl. 4.7. těchto VOP, požadovat uhrazení Celkové kupní ceny ještě před odesláním Předmětu převodu Kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 Občanského zákoníku se nepoužije.
  • Případné slevy z Celkové kupní ceny poskytnuté Prodávajícím Kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
  • Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví Prodávající a zašle Kupujícímu v elektronické podobě na E-mail kupujícího společně s potvrzením Objednávky. Splatnost daňového dokladu – faktury je deset dnů. V závislosti na tom, zda mezi smluvními stranami bude dohodnuta zálohová platba, může být společně s potvrzením Objednávky Prodávajícím zaslána Kupujícímu faktura zálohová, přičemž konečná faktura vystavená po předání Předmětu převodu Kupujícímu zaplacenou zálohu bude zohledňovat.
  • Předmět převodu zůstává až do momentu úplného zaplacení Celkové kupní ceny Kupujícím ve vlastnictví Prodávajícího.

 

 1. Dodání předmětu převodu
  • Prodávající předá Kupujícímu Předmět převodu buď ve své provozovně, nebo jej zašle prostřednictvím přepravce na adresu sjednanou s Kupujícím ve Smlouvě. Za včasné dodržení dodací lhůty či termínu je považováno i včasné odeslání Předmětu převodu Prodávajícím Kupujícímu.
  • V případě zásahu vyšší moci, nezaviněných poruch provozu, prodloužení dodacích termínů subdodavatelů, nedostatku surovin, energie, nebo dopravních sil, stávek, blokád, těžkostí v dopravě, nařízení veřejných institucí a orgánů, stejně tak i v případě všech obdobných případů, nedochází při nedodržení dodací lhůty k prodlení s dodáním Předmětu převodu.
  • Prodávající není odpovědný za jakékoli škody a není odpovědný za škodu způsobenou přepravou či doručováním Předmětu převodu. Předmět převodu bude zabalen (opatřen pro přepravu) způsobem obvyklým pro uchování sjednaného Předmětu převodu a jeho ochranu v místě odevzdání Předmětu převodu k přepravě. Povinnost označit Předmět převodu ve smyslu § 2091 Občanského zákoníku je splněna vyplněním přepravních a dodacích listů, které provázejí Předmět převodu.
  • Nebezpečí škody na Předmětu převodu přechází z Prodávajícího na Kupujícího okamžikem jeho předání přepravci, a to i v případě hrazení dopravy Prodávajícím, v ostatních případech předáním Předmětu převodu Kupujícímu.
  • Kupující je povinen Předmět převodu pečlivě prohlédnout bez zbytečného odkladu (nejpozději do 2 pracovních dnů) od okamžiku, kdy měl možnost s Předmětem převodu nakládat a případnou zjištěnou vadu je povinen Prodávajícímu bez zbytečného odkladu písemně vytknout (zejména mechanické porušení obalu Předmětu převodu, viditelné defekty Předmětu převodu, neúplnost plnění aj.). V případě, že bude Předmět převodu Kupujícím převzat a Prodávajícímu nebudou bez zbytečného odkladu (nejpozději do 2 pracovních dnů) Kupujícím vytknuty jakékoli vady, má se za to, že závazek dodat Předmět převodu byl Prodávajícím splněn beze zbytku, řádně a včas.
  • Nepřevezme-li Kupující Předmět převodu bez zjevného důvodu v dohodnuté době, je povinen Prodávajícímu zaplatit náhradu nákladů marného pokusu o doručení. Pokud Kupující z jakéhokoliv důvodu nepřevezme Předmět převodu ani v dodatečné lhůtě stanovené Prodávajícím, bude takové jednání považováno za podstatné porušení Smlouvy a Prodávajícímu náleží právo od Smlouvy odstoupit. Tím není dotčeno právo Prodávajícího na náhradu škody.

 

 1. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
  • Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od Smlouvy v případech porušení Smlouvy podstatným způsobem dle ustanovení § 2001 a násl. Občanského zákoníku a dále v případech stanovených v těchto VOP.
  • Prodávající je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že
 • Kupující bude v prodlení se zaplacením Celkové kupní ceny či jakékoli její části více než 30 dnů;
 • proti Kupujícímu jako povinnému bude nařízena exekuce, nebo Kupující podá dlužnický insolvenční návrh nebo návrh na moratorium, nebo příslušný soud rozhodne o úpadku Kupujícího.
  • Kupující je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že
 • Prodávající bude v prodlení s dodáním Předmětu převodu více než 30 dnů;
 • proti Prodávajícímu jako povinnému bude nařízena exekuce, nebo Prodávající podá dlužnický insolvenční návrh nebo návrh na moratorium, nebo příslušný soud rozhodne o úpadku Prodávajícího.
  • V případě odstoupení od Smlouvy z jakéhokoli důvodu vrátí Kupující Prodávajícímu Předmět převodu, a to ve lhůtě pěti pracovních dnů na místo určené Prodávajícím. Prodávající vrátí Kupujícímu částku odpovídající aktuální hodnotě Předmětu převodu. Aktuální hodnotou je tržní cena Předmětu převodu ke dni jeho předání Kupujícím Prodávajícímu. V případě sporu určí aktuální hodnotu Předmětu převodu soudní znalec určený Prodávajícím na náklady Kupujícího.

 

 1. Platby
  • Kupující je povinen zaplatit Celkovou kupní cenu ve lhůtě uvedené ve Smlouvě nebo v těchto VOP. Nezaplacení Celkové kupní ceny nebo jakékoliv její části Kupujícím řádně a včas představuje podstatné porušení Smlouvy. Prodávající má v případě prodlení Kupujícího s jakoukoliv platbou právo požadovat po Kupujícím úrok z prodlení ve výši 15 % z dlužné částky p. a.
  • Za zaplacení jakékoli částky Kupujícím se považuje den připsání částky na Účet prodávajícího.
  • Platby provedené Kupujícím jsou Prodávajícím započítávány nejprve na úhradu nejstarších dlužných částek, a to nejdříve na příslušenství a poté na úhradu jistiny.

 

 1. ZÁRUKA ZA JAKOST

Nákup na IČO / Fyzická osoba podnikající (OSVČ) / Právnická osoba

 • Na zboží se vztahuje záruční lhůta 12 měsíců, ledaže smlouva stanoví jinak.
 • Záruka se vztahuje výlučně na výrobní a materiálové vady („záruční servis“). Záruka dále nekryje zejména vady, které (i) vznikly z důvodu běžného opotřebení, (ii) byly způsobené neodborným zacházením či nevhodným užíváním zařízení v rozporu s jeho účelem, (iii) vznikly vlivem nesprávné či nevhodné údržby nebo v rozporu s Návodem k obsluze stroje, (iv) byly způsobené úmyslným či nedbalostním jednáním obsluhy, (v) způsobila třetí osoba, (vi) vznikly v důsledku živelné pohromy, (vii) byly způsobeny zasazením cizího komponentu do stroje či použitím nevhodných čistících prostředků.
 • Veškeré náklady na dopravu zboží za účelem záručního servisu či opravy, které nejsou kryty zárukou, nese Kupující­. To neplatí, pokud je možné opravit zboží na místě, kde se zboží nachází a současně se jedná o záruční servis (posouzení, zda je možné opravit zboží v místě odběratele, či je nutné jeho odvoz do opravny Prodávajícího, přísluší výhradně technikovi vyslaném jménem Prodávajícího a nacházejícím se v místě odběratele).
 • Náklady na dopravu se řídí aktuálním ceníkem Prodávajícího.

 

 1. PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA
  • Prodloužená záruční lhůta se vztahuje na mycí stroje Lindhaus a trvá v maximální délce 36 měsíců od doručení zboží, pokud během jejího trvání Kupující splní podmínky pro vznik nároku v souladu s čl. 10 („prodloužená záruka“).
  • Prodloužená záruka navazuje na skončení základní záruky za jakost, pokud Kupující alespoň jednou za každých 12 měsíců předcházejících poskytování prodloužené záruky objednal službu „MOBILNÍ SERVIS LINDHAUS“, poskytovanou Prodávajícím dle aktuálního ceníku dostupného na adrese eshop.lindha.cz/servis („servis“) a servis byl v této době zároveň řádně proveden. Po provedení servisu bude Kupujícímu vystavena faktura.
  • Jestliže není servis objednán a proveden alespoň jednou za každých předcházejících 12 měsíců, kdy má být prodloužená záruka poskytována, bez dalšího zaniká. Totéž platí v případě, kdy Kupující odmítne poskytnutí servisu či neuhradí fakturu za jeho provedení, a to z jakýchkoli důvodů.
  • Prodávajícím může být doporučen servis častěji než jednou za 12 měsíců, a to v závislosti na náročnosti provozu, ve kterém je zboží využíváno, zejména takovém, při kterém dochází k většímu než standardnímu opotřebení zboží. Toto doporučení je závazné a relevantní pro nárok na prodlouženou záruku. Posouzení, jak často má být servis prováděn, přísluší výhradně technikovi, který servis provádí či doručuje zboží, příp. nadřízenému dané osoby. Pokud není dodržen interval servisu doporučený Prodávajícím, prodloužená záruka bez dalšího zaniká.
  • Zájem o prodlouženou záruku Kupující sdělí technikovi, který doručuje objednávku. Tato skutečnost se vyznačí na dodacím listu.
  • Rozsah prodloužené záruky platí ve stejném rozsahu jako záruka za jakost. Články 9.2 až 9.4 se na prodlouženou záruku se použijí obdobně.

 

 1. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ
  • Práva z vadného plnění uplatňuje Kupující u Prodávajícího buď písemně v listinné podobě, nebo osobně na adrese provozovny Prodávajícího, případně i v sídle nebo místě podnikání Prodávajícího, anebo elektronicky prostřednictvím e-mailu Prodávajícího lindhaus@lindha.cz.
  • Podrobnosti týkající se dalších práv a povinností smluvních stran ve vztahu k odpovědnosti Prodávajícího za vady jsou upravena v reklamačním řádu Prodávajícího v E-shopu v oddíle REKLAMAČNÍ ŘÁD.

 

 1. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  • Úvodní ustanovení
   • V souvislosti se Smlouvou bude docházet ze strany Prodávajícího ke zpracování osobních údajů Kupujícího v případě, že je fyzickou osobou / pracovníků Kupujícího, které jsou Prodávajícímu poskytnuty prostřednictvím Smlouvy nebo jakkoliv jinak během trvání smluvního vztahu založeného Smlouvou (dále jen „Osobní údaje“).
  • Správce osobních údajů
   • Správcem Osobních údajů je Prodávající (dále také „Správce“), kterého lze v záležitostech souvisejících s osobními údaji kontaktovat na e-mailové adrese lindhaus@lindha.cz nebo telefonním čísle +420 732 442 063.
  • Účely zpracování a právní základy pro zpracování
   • Základním účelem zpracování Osobních údajů je realizace obchodního vztahu založeného Smlouvou. Zpracování Osobních údajů je tedy nezbytné pro splnění Smlouvy.
   • V souvislosti s předmětem Smlouvy má Správce dále řadu povinností stanovených různými právními předpisy, např. zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví.

Při plnění povinností dle těchto právních předpisů dochází také ke zpracování Osobních údajů.

 • Po ukončení Smlouvy bude Správce některé Osobní údaje dále zpracovávat za účelem plnění archivační povinnosti, čímž bude plnit svoji právní povinnost.
 • Po ukončení smluvního vztahu založeného Smlouvou bude Správce Osobní údaje zpracovávat také za účelem obrany v případném sporu s Kupujícím a za účelem vymáhání případného nároku vůči Kupujícímu. Jedná se o oprávněný zájem Správce.
 • Příjemci osobních údajů
  • Osobní údaje může Správce předávat následujícím subjektům:
   • zpracovatelé Správce
   • obchodní partneři Správce
   • další společnosti ve skupině Správce
  • Doba uložení osobních údajů
   • Osobní údaje bude mít Správce uloženy po dobu trvání smluvního vztahu založeného Smlouvou.
   • Po skončení smluvního vztahu založeného Smlouvou bude mít Správce Osobní údaje uloženy po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy a není-li tato doba stanovena, tak po dobu pěti let od skončení smluvního vztahu založeného Smlouvou.
  • Práva subjektů údajů
   • Subjekty údajů (tzn. fyzické osoby, k nimž se Osobní údaje vztahují) mají právo požadovat od Správce přístup k Osobním údajům, tzn. právo získat od Správce potvrzení, zda Osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, mají právo získat přístup k Osobním údajům a k dalším stanoveným informacím. Dále mají právo na opravu nepřesných nebo na doplnění neúplných Osobních údajů.
   • Pokud je dán jeden z důvodů uvedených v čl. 17 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – dále také jen „Nařízení GDPR“) a zároveň není splněna některá z podmínek uvedených v čl. 17 odst. 3 Nařízení GDPR, mají subjekty údajů právo na výmaz Osobních údajů.
   • Pokud nastane případ uvedený v čl. 18 odst. 1 Nařízení GDPR, mají subjekty údajů právo na omezení zpracování Osobních údajů.
   • V případě zpracování Osobních údajů za účelem uvedeným v článku 9.3.4 výše mají subjekty údajů právo vznést námitku proti zpracování Osobních údajů. V takovém případě je povinností Správce prokázat závažné oprávněné důvody pro zpracování, jinak nebude dále Osobní údaje zpracovávat.
   • Veškerá zde uvedená práva může subjekt údajů uplatňovat prostřednictvím výše uvedeného e-mailového nebo telefonního kontaktu na Správce.
   • V případě, že se bude subjekt údajů domnívat, že zpracováním Osobních údajů došlo k porušení Nařízení GDPR má právo podat stížnost u některého dozorového úřadu, zejména ve státě jeho obvyklého bydliště, místa výkonu jeho zaměstnání nebo místa, kde došlo k údajnému porušení. Tímto dozorovým úřadem pro Českou republiku je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Česká republika, IČ: 708 37 627, uoou.cz.
   • Kupující má povinnost poskytnout všem svým pracovníkům, jejichž Osobní údaje jsou Správcem v souvislosti se Smlouvou zpracovávány, informace uvedené v tomto článku VOP.

 

 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
  • Kupující tímto na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku.
  • Vztah založený Smlouvou a upravený v podrobnostech těmito VOP se řídí platným právním řádem České republiky. Obsahuje-li vztah založený Smlouvou a upravený v podrobnostech těmito VOP mezinárodní (zahraniční) prvek, řídí se takový vztah rovněž platným právním řádem České republiky.
  • K řešení sporů mezi smluvními stranami jsou příslušné obecné soudy České republiky.
  • Je-li některé ustanovení těchto VOP neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.
  • Tyto VOP jsou platné a účinné od 01.02.2024

 

V Praze dne 01.02.2024

Lindha a.s.