Podmínky ochrany osobních údajů

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Společnost Lindha a.s., se sídlem Na pokraji 540/2, Prosek, 190 00 Praha 9, IČO 08848726, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou B 25012 („Společnost“) zpracovává Vaše osobní údaje poskytnuté v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES („Nařízení“) a s dalšími souvisejícími právními předpisy na ochranu osobních údajů. Zákonnost zpracování a bezpečnost osobních údajů jsou jednou z klíčových priorit Společnosti.

Společnost vystupuje ve smyslu Nařízení převážně jako správce osobních údajů. Společnost shromažďuje, uchovává, využívá i jinak zpracovává osobní údaje, a to zejména za účelem výkonu své podnikatelské činnosti, která spočívá zejména v oblasti velkoobchodu a maloobchodu se zaměřením na prodej či půjčování profesionálních strojů, chemie a příslušenství na údržbu a čištění koberců, čalounění a pevných podlah.

Tento Dokument poskytuje vysvětlení, jakým způsobem shromažďujeme, zpracováváme a chráníme Vaše osobní údaje během trvání obchodního vztahu či jiného vztahu s Vámi, našimi klienty a dodavateli, během komunikace s Vámi prostřednictvím e-mailu či telefonu, během používání těchto webových stránek, našeho e-shopu (na webové adrese www.eshop.lindha.cz) a v ostatních případech, kdy Společnost zpracovává Vaše osobní údaje v postavení správce Vašich osobních údajů.

Vaše osobní údaje zpracovává Společnost pouze v nezbytném rozsahu a po nezbytnou dobu za níže uvedených podmínek.

Kategorie vašich osobních údajů, jenž zpracováváme

Společnost zpracovává níže uvedené kategorie Vašich osobních údajů:

Identifikační údaje (zejména jméno, příjmení, datum narození, bydliště, místo trvalého pobytu, sídlo, IČO a DIČ v případě podnikatele, číslo občanského průkazu, rodné číslo, číslo jiného dokladu);

Kontaktní údaje (telefonní číslo, e-mailová adresa, doručovací adresa);

Fakturační a platební údaje (číslo platebního účtu, fakturační adresa a další údaje potřebné pro realizaci plateb a fakturace);

Údaje související s účtem v e-shopu, těmito údaji se rozumí údaje uložené či sbírané prostřednictvím Vašeho účtu (tedy zejména uživatelské jméno a heslo, dále zejména nastavení newsletterů, případné členství ve věrnostních programech, nákupní seznamy, sledované produkty, případně i hodnocení produktů a služeb, vyplněné dotazníky);

Údaje k Vašim objednávkám (zejména údaje o Vámi objednaném zboží a službách, údaje k doručení, údaje k platbě, údaje vztahující se k reklamacím);

Informace o vzájemné komunikaci (emailové zprávy a další Vámi zaslané zprávy);

Údaje o Vašem chování na našich webových stránkách a e-shopu (zejména údaje o zobrazeném zboží a službách, navštívené odkazy, údaje o Vašem zařízení, ze kterého si web prohlížíte: IP adresa a z ní odvozená poloha, identifikace zařízení, jeho technické parametry, rozlišení obrazovky, použitý prohlížeč a jeho verze a také údaje získané ze souborů cookie a obdobných technologií pro identifikaci zařízení)

ZA JAKÝMI ÚČELY VAŠE ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?

 • Výše uvedené kategorie Vašich osobních údajů Společnost zpracovává a uchovává pouze pro následující účely:
 • Plnění smluv, včetně jejích sjednání. Sbíráme a zpracováváme Vaše osobní údaje pro účely uzavírání smluv či objednávek s Vámi, abychom věděli, s kým tyto smlouvy uzavíráme a také zajistili plnění povinností z těchto smluv.
 • Plnění právních povinností. Naše Společnost Vaše osobní údaje uchovává a zpracovává za účelem plnění našich právních povinností, a to především povinností ve smyslu účetních, daňových a archivačních zákonů (jde zejména o povinnosti vyplývající ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a dalších).
 • Ochrana oprávněného zájmu Společnosti nebo třetích osob ve smyslu článku 6 odst. 1 písm. d) a f) Nařízení. Jde o oprávněný zájem Společnosti na zpracování údajů za účelem prevence či oznámení trestných činů vůči Společnosti, zejména trestný čin podvodu; a dále zejména oprávněný zájem Společnosti na ochraně majetku či zdraví v případě audiovizuálních kamerových záznamů v prodejnách a výdejových místech Společnosti).
 • Vedení účtu v e-shopu. Vaše osobní údaje uchováváme a zpracováváme z důvodu fungování Vašeho uživatelského účtu, který si založíte v našem e-shopu.
 • Vyřizování požadavků zaslaných Společnosti. Za tímto účelem zpracováváme Vaše osobní údaje typicky pro umožnění komunikace ohledně Vašich žádostí o informace týkající produktů, vyřizování dalších dotazů a podobné).
 • Marketingové účely a obchodní nabídky ze strany Společnosti (zejména za účelem zasílání propagačních materiálů, newsletterů, individuálních nabídek). Za tímto účelem budou Vaše údaje zpracovány, pokud nám k tomu byl udělen z Vaší strany souhlas.

ROZSAH ZPRACOVÁNÍ

Společnost zpracovává Vaše osobní údaje pouze v rozsahu, který je nezbytný pro naplnění některého z výše uvedených účelů zpracování.

 

PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 • V rámci své činnosti Společnost zpracovává osobní údaje pro výše uvedené účely a ve výše uvedeném rozsahu buď:
 • bez Vašeho souhlasu především z důvodu plnění s Vámi uzavřených smluv, plnění právních povinností daných nám právními předpisy či z důvodu ochrany oprávněného zájmu Společnosti nebo třetích osob a případně i z jiných důvodů, kdy dle právních předpisů Společnost nemusí získat Váš souhlas, nebo
 • s Vaším souhlasem v ostatních případech (jde zejména o zpracování Vašich osobních údajů pro marketingové účely).

Právním základem pro výše uvedené účely zpracování a uchovávání Vašich osobních údajů tak je v případě bodu (a) zákonný důvod umožňující zpracování osobních údajů z důvodu plnění právních povinností i bez Vašeho souhlasu a pro případy v bodě (b) je pak právním základem Váš souhlas se zpracováním a uchováním Vašich osobních údajů.

 

DALŠÍ INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ

Doba uchování Vašich osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává Vaše osobní údaje pouze po dobu nezbytně nutnou pro daný účel zpracování:

 • Plnění smluv, včetně jejích sjednání. V tomto případě Společnost uchovává Vaše osobní údaje po dobu trvání smluvního vztahu mezi Vámi a Společností a po dobu maximálně 10 let od ukončení takového smluvního vztahu.
 • Plnění právních povinností. Společnost uchovává Vaše osobní údaje pro plnění povinností ve smyslu účetní, daňové, archivační a další legislativy (tj. zákonů). V tomto případě Společnost uchovává Vaše osobní údaje nejvýše po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy.
 • Ochrana oprávněného zájmu Společnosti nebo třetích osob. V tomto případě Společnost uchovává a zpracovává Vaše osobní údaje po dobu nezbytně nutnou k zajištění ochrany oprávněného zájmu, kdy tato doba je zároveň vždy v souladu s právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.
 • Vedení účtu v e-shopu. V tomto případě Společnost uchovává Vaše osobní údaje pouze do doby zrušení Vašeho uživatelského účtu v e-shopu. Některé tyto údaje však mohou být uchovány déle, pokud jsou zároveň uchovávány i za jiným, v tomto Dokumentu uváděným, účelem.
 • Vyřizování požadavků zaslaných Společnosti. V tomto případě Společnost uchovává Vaše osobní údaje nejdéle po dobu 1 roku, pokud tyto údaje nejsou uchovávány i za jiným, v tomto Dokumentu uváděným, účelem.
 • Marketingové a obchodní nabídky ze strany Společnosti. Za tímto účelem Společnost zpracovává a uchovává Vaše osobní údaje pouze do doby, než je z Vaší strany odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů, nejdéle však ve lhůtě 5 let od získání tohoto souhlasu.

 

Příjemci Vašich osobních údajů

Společnost Vaše osobní údaje zpřístupňuje pouze oprávněným osobám v zaměstnaneckém poměru ke Společnosti, členům statutárního orgánu Společnosti, osobám v jiném obdobném postavení, které vykonávají činnosti Společnosti související se zpracováním osobních údajů.

Společnost může Vaše údaje zpřístupnit dále také mimo Společnost jednotlivým zpracovatelům osobních údajů smluvně sjednaným Společností, případně dalším správcům, vždy však pouze v míře nezbytné pro naplnění výše uvedených jednotlivých účelů zpracování a na základě odpovídajícího právního titulu pro zpracování osobních údajů.

Ve vztahu k plnění konkrétních smluv vztahujícím se k zákazníkům nabízenému zboží či službám mohou být Vaše osobní údaje poskytovány:

 • přepravcům, kteří pro společnost realizují přepravu dodávaného zboží či služeb,

jde především o: PPL CZ s.r.o.. IČO: 25194798

 • institucím realizujícím platební služby,

jde především o: ComGate, a.s.. IČO: 26508842

 • výdejním místům a jejich provozovatelům,

jde především o: Lindhaus Showroom Prosek

V souvislosti se zajištěním provozu e-shopu a datových úložišť společnosti mohou být Vaše osobní údaje poskytovány:

 • poskytovatelům cloudových služeb,

jde především o: Shoptet, a.s.. IČO: 28935675

 • poskytovatelům souvisejících zpracovatelských softwarů a aplikací,

jde především o: - není poskytnuto -

V souvislosti se zajištěním marketingových služeb a dotazníkových šetření pro Společnost mohou být Vaše osobní údaje v případě Vašeho souhlasu poskytovány:

 • společnostem zajišťujícím analytické, marketingové služby a prodejní kanály,

jde především o: - není poskytnuto -

 • společnostem zajišťujícím mailingové služby, poštovní distribuci,

jde především o: - není poskytnuto –

 

Případný úmysl správce předat osobní údaje do třetí země (mimo EU) nebo mezinárodní organizaci (dle článku 13 odst. 1 písm. f) Nařízení)

Společnost může předat Osobní údaje ke zpracování do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

Jde o následující příjemce:

Příjemci Osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé cloudových a analytických služeb a globální IT podpory. Příjemci Osobních údajů ve třetích zemích mohou být přepravci či instituce realizující platební služby, pokud je doručováno do zahraničí.

Předávání Vašich osobních údajů probíhá pouze na základě standardních smluvních doložek Evropské komise, které zajišťují, aby zpracování Vašich osobních údajů v zemích mimo Evropskou Unii probíhalo v souladu s Nařízením a dalšími právními předpisy Evropské Unie.

 

Zdroje osobních údajů

Společnost získává osobní údaje přímo od Vás (zejména v důsledku založení uživatelského účtu v e-shopu Společnosti, z uzavřených smluv a objednávek, z vyplněných dotazníků, e-mailové komunikace, z životopisů atd.), dále Společnost může pro v tomto Dokumentu uvedené účely zpracování, je-li to nutné, získávat osobní údaje i z veřejných rejstříků (např. obchodní a živnostenský rejstřík, veřejné internetové databáze) nebo z ostatních zdrojů (např. ze sociálních sítí na internetu), vždy však v souladu s Nařízením a ostatními právními předpisy a v případě, kdy je zákonem vyžadován Váš souhlas, tak pouze s Vaším souhlasem. Některé osobní údaje Společnost může v souvislosti s vyřizováním Vašich objednávek také obdržet od třetích stran, kterými jsou např. banky a poskytovatelé platebních systémů (údaj o čísle platebního účtu), přepravci (údaje o doručení a převzetí zásilky).

 

Automatizované rozhodování a profilování

Společnost nevyužívá Vaše osobní údaje k automatizovanému rozhodování na základě Vašich údajů ani k Vašemu profilování dle získaných osobních údajů.

 

COOKIES

Při návštěvě našeho webu Vám do vašeho zařízení prostřednictvím Vašeho webového prohlížeče ukládáme soubory cookies (dále jako „Cookies“), které nám umožňují zaznamenávat Vaše aktivity během prohlížení našeho webu.

Cookies jsou malé textové soubory vytvářené webovým serverem a ukládané ve Vašem zařízení prostřednictvím webového prohlížeče. Když se posléze vrátíte na stejný web, Váš webový prohlížeč odešle uloženou Cookie zpět a server tím získá informace, které si do Vaší Cookie předtím uložil. Cookies využívá naprostá většina webových stránek.

K čemu Cookies používáme?

Technické Cookies. Některé Cookies jsou nutné k tomu, aby Vám náš web správně fungoval (dále jako „technické Cookies“). Pokud tedy ve svém webovém prohlížeči Cookies zablokujete, je možné, že se Vám náš web správně nezobrazí či nebude funkční z důvodu, že nebude možné u Vás uložit technické Cookies. Technické Cookies umožňují například fungování košíku v e-shopu. Technické Cookies zpravidla nijak nesbírají Vaše osobní údaje a jsou nezbytné pro fungování e-shopu.

Některé Cookies využíváme také k tomu, abychom sledovali návštěvnost našeho webu, měřili účinnost reklamy a ke statistickým účelům, takové Cookies sbírají a předávají ke zpracování pouze anonymizované údaje.

Cookies třetích stran. Umožňujeme použití Cookies třetích stran, které tyto strany mohou použít ke sběru údajů o Vašem chování na našem webu či jiných webových stránkách a pro zobrazení reklamy a nabídek na webech třetích stran (dále jen „Cookies třetích stran“). Tyto Cookies třetích také mohou sloužit k propojení se sociálními sítěmi či jinými stránkami, než je náš web. Cookies třetích stran mohou sbírat Vaše osobní údaje. S Cookies třetích stran vyjadřujete souhlas či nesouhlas v informačním panelu či kliknutím mimo tento panel, který se zobrazí při Vaší první návštěvě našich stránek. Udělený souhlas lze kdykoliv zrušit v sekci „nastavení soukromí“. V případě, že svůj souhlas s Cookies třetích stran neudělíte, nebudou Cookies třetích stran využity či přestanou být využívány v případě odvolání tohoto souhlasu.

Jak lze dále omezit Cookies?

Cookies můžete vymazat či blokovat prostřednictvím Vašeho prohlížeče. Dané možnosti jsou zpravidla přístupné v nastavení prohlížeče.

 

VAŠE PRÁVA PŘI ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Jako zákazník máte veškerá práva přiznaná Nařízením a dalšími právními předpisy.

Jde především o následující práva, která můžete uplatnit vůči Společnosti jako správci Vašich osobních údajů:

 • Právo na informaci o zpracování Vašich osobních údajů ke všem výše uvedeným účelům, prostřednictvím kterého můžete získat zejména informace o tom, zda jsou Vaše osobní údaje zpracovávány, za jakým účelem, jaký je rozsah zpracovávaných údajů a případně i informace o tom, zda a komu byly Vaše osobní údaje zpřístupněny, pokud je to relevantní. Také Vám může být poskytnuta kopie zpracovávaných osobních údajů;
 • Právo na opravu – jde o Vaše právo na opravu Vašich nepřesných či nesprávných osobních údajů, případně o doplnění neúplných osobních údajů zpracovávaných Společností;
 • Právo na výmaz – právo na výmaz Vašich osobních údajů Vám může vzniknout zejména v případě, že Vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro daný účel zpracování. V případě údajů zpracovávaných s Vaším souhlasem toto právo na výmaz zásadně vzniká okamžikem odvolání tohoto souhlasu, pokud není dán jiný zákonný důvod zpracování Vašich osobních údajů. Toto právo na výmaz také vzniká, jsou-li Vaše osobní údaje zpracovávány nezákonně a dále i v dalších případech uvedených v článku 17 Nařízení. Společnost Vaše osobní údaje bezodkladně vymaže i bez žádosti, jsou-li dány důvody tohoto práva na výmaz;
 • Právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů –  na to, aby Společnost omezila zpracování Vašich osobních údajů máte právo v případech podle článku 18 Nařízení, kdy se právo může uplatnit například v situaci, kdy z různých důvodů odmítáte výmaz Vašich údajů a místo toho žádáte omezení jejich zpracování nebo v případě, kdy Společnost ověřuje na Vaši žádost přesnost Vámi popíraných osobních údajů nebo po dobu, kdy Společnost na Vaši námitku ověřuje, zda existují důvody pro výmaz Vašich osobních údajů.
 • Právo na přenesení údajů – na vyžádání od Společnosti můžete získat poskytnuté osobní údaje ve strukturovaném a strojově čitelném formátu, a to buď pro sebe, nebo pro jiného správce osobních údajů za podmínek uvedených v článku 20 Nařízení; a
 • Právo na zajištění toho, aby Vaše osobní údaje nebyly Společností používány k žádnému automatizovanému rozhodování (k automatizovanému rozhodování však Společnost vaše osobní údaje nepoužívá).
 • Právo odvolat souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů – pokud byl z Vaší strany Společnosti udělen souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů, máte právo kdykoliv odvolat Váš souhlas. V takovém případě budou Vaše údaje, které jsou zpracovávány na základě Vašeho souhlasu ve smyslu čl. 6 a) Nařízení bez zbytečných odkladů po odvolání tohoto souhlasu vymazány.
 • Právo vznést námitku – domníváte-li se, že Společnost zpracovává Vaše osobní údaje v rozporu se zákonem, máte podle článku 21 Nařízení proti takovému zpracování Vašich osobních údajů právo vznést námitku, a to na emailové adrese [bude doplněno] nebo písemně na výše uvedené adrese sídla Společnosti.

Uvedená práva můžete uplatnit vůči naší Společnosti písemně (či ústně, kdy se o uplatnění pořídí písemný protokol) za podmínky prokázání totožnosti, a to buď na výše uvedené adrese sídla Společnosti či prostřednictvím emailu na adrese: lindhaus@lindha.cz. Bez zbytečného odkladu, nejdéle však do jednoho měsíce, budete písemně informování o přijatých opatřeních či jejich nepřijetí. Ve smyslu článku 12 odst. 3 však lze tuto lhůtu v případě potřeby a s ohledem na složitost žádosti prodloužit. Žádosti se vyřizují ze Strany společnosti bezplatně, pokud nejde o žádosti zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené.

Právo obrátit se na dozorový orgán. V každém případě, kdy domníváte, že dochází k neoprávněnému zpracování Vašich osobních údajů, se lze se stížností obrátit na dozorový orgán. Tímto dozorovým úřadem pro Českou republiku je Úřad pro ochranu osobních údajů, sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Česká republika, www.uoou.cz.

Dovolujeme si upozornit, že nedůvodné nebo nepřiměřené (zejména opakující se) žádosti může Společnost odmítnout nebo uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady. V takovém případě bychom Vás však vždy o této skutečnosti předem informovali.

V případě jakýchkoliv doplňujících dotazů jsme k dispozici.

Lindha a.s.