VŠEOBECNÉ NÁJEMNÍ PODMÍNKY​

1.    ÚVOD


1.1.    Tyto všeobecné obchodní podmínky vztahující se k nájmu (dále jen „VOP“) upravují práva a povinnosti smluvních stran nájemní smlouvy (dále jen „Smlouva“), kde na jedné straně vystupuje společnost Lindha a.s., IČO: 08848726, se sídlem Na pokraji 540/2, Prosek, 190 00 Praha 9, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou B 25012 jako pronajímatel (dále jen „Pronajímatel“) a na straně druhé osoba nájemce (dále jen „Nájemce“), která si od Pronajímatele pronajímá věc či věci specifikované ve Smlouvě (dále jen „Předmět pronájmu“) v rámci půjčovny podlahových mycích strojů a vysavačů provozované Pronajímatelem.
1.2.    Tyto VOP vydává Pronajímatel v souladu s § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“) a vztahují se na všechny smluvní vztahy dle bodu 1.1 VOP, přičemž se stávají dnem jejich podpisu či akceptací Nájemcem nedílnou součástí každého smluvního vztahu uzavřeného mezi smluvními stranami, určují a doplňují některé části jeho obsahu, nestanoví-li konkrétní Smlouva jinak.
1.3.    Smlouva je uzavírána podle platných a účinných právních předpisů České republiky.

2.    UZAVŘENÍ SMLOUVY


2.1.    Pronajímatel se Smlouvou zavazuje přenechat Nájemci Předmět pronájmu k dočasnému užívání po dobu nájmu určenou ve Smlouvě a Nájemce se zavazuje Předmět pronájmu převzít a zaplatit Pronajímateli nájemné dle Smlouvy, po skončení Doby nájmu se Nájemce zavazuje Předmět pronájmu Pronajímateli v původním stavu vrátit („Nájem“).
2.2.    Nájemce bere na vědomí a souhlasí, že při uzavření Smlouvy si je Pronajímatel oprávněn vyžádat dva identifikační doklady Pronajímatele či jeho zástupce, která mají formu veřejné listiny (např. občanský průkaz, pas, rodný list, řidičský průkaz) a opsat si čísla těchto dokladů. Zpracování osobních údajů je upraveno níže v těchto VOP.
2.3.    Doba nájmu bude určena ve Smlouvě („Doba nájmu“).
2.4.    Celkové nájemné, jenž je Nájemce povinen zaplatit za nájem Předmětu pronájmu po Dobu nájmu bude určeno ve Smlouvě („Nájemné“).

3.    SEZNÁMENÍ SE S PŘEDMĚTEM PRONÁJMU


3.1.    Uzavřením Smlouvy Nájemce potvrzuje, že zná vlastnosti Předmětu pronájmu a Předmět pronájmu se hodí pro jím zamýšlený účel, kdy tento účel není v rozporu se Smlouvou či těmito VOP. Uzavřením Smlouvy Nájemce také potvrzuje, že mu byl Pronajímatelem Předmět pronájmu předveden v chodu a přezkoušeny jeho funkce a že tento se jeví funkční, čistý, kompletní, bez závad a dále, že mu bylo vysvětleno, jak s Předmětem pronájmu správně zacházet a jak jej používat.
3.2.    Nájemce je povinen se před použitím Předmětu pronájmu seznámit s veškerou poskytnutou dokumentaci a návodem k používání Předmětu pronájmu (dále dohromady jen „manuál“). Nájemce potvrzuje, že mu byl takový manuál spolu s Předmětem pronájmu zapůjčen v písemné podobě.
3.3.    V případě, že by Nájemci použití Předmětu pronájmu bylo nejasné či nerozuměl poučením, pokynům či postupům uvedeným v manuálu, je povinen před použitím Předmětu pronájmu kontaktovat Pronajímatele ohledně vysvětlení nejasnosti. Pronajímatel nenese odpovědnost za to, pokud Nájemce nepochopil pokyny, které by musely být jasné každá osobě, která má rozum průměrného člověka i schopnost užívat jej s běžnou péčí a opatrností.

4.    NAKLÁDÁNÍ S PŘEDMĚTEM PRONÁJMU


4.1.    Nájemce se zavazuje s Předmětem pronájmu nakládat jako řádný hospodář. 
4.2.    Nájemce se zavazuje do zapůjčených strojů a zařízení (úklidová technika), které jsou Předmětem pronájmu, používat pouze čistící prostředky poskytnuté ze strany Pronajímatele a dále pouze Pronajímatelem poskytnuté příslušenství.
4.3.    Nájemce se dále zavazuje po celou dobu od převzetí Předmětu pronájmu až do jeho vrácení zejména:
     4.3.1.    uchovávat a chránit Předmět pronájmu ve vhodném a krytém prostředí tak, aby nedošlo k jeho vystavení nepříznivým vlivům prostředí (déšť, sníh, vítr, nečistoty, provoz, zvířata apod.) v důsledku nichž by došlo k jakémukoli poškození Předmětu pronájmu;
     4.3.2.    používat Předmět pronájmu pouze v souladu s jeho technickou specifikací, manuálem a pro účely pro něž je určen. Zakazuje se zejména použití, které je v rozporu s právními předpisy, předpisy v oblasti bezpečnosti práce, manuálem poskytnutým k Předmětu pronájmu;
     4.3.3.     mít Předmět pronájmu pod dozorem nebo jej uchovávat v řádně zabezpečených a uzamčených prostorách a dále pokud je rozumná potřeba či důvodná obava pak chránit Předmět pronájmu i jinak, a to tak, aby se zabránilo jeho ztrátě, odcizení (zejména krádeži) či jinému poškození v důsledku protiprávní lidské činnosti (vandalismus, poškození cizí věci apod.) či aby nedošlo k nezamýšlenému, nepředpokládanému či náhodnému použití třetími osobami či osobami, které nejsou Předmět pronájmu oprávněny použít (zejména dětmi, osobami neseznámenými s manuálem k Předmětu pronájmu a dalšími třetími osobami);
     4.3.4.    nesvěřit Předmětu pronájmu nepoučeným a neproškoleným osobám nebo osobám, které nejsou schopny zodpovědně s Předmětem pronájmu zacházet (zejména dětem či zdravotně nezpůsobilým osobám). Pro vyloučení pochybností se stanovuje, že Nájemce odpovídá za jednání jakékoliv třetí osoby ve vztahu k Předmětu pronájmu tak, jako by s Předmětem pronájmu zacházel on sám;
     4.3.5.     užívat Předmět pronájmu šetrně a v souladu s pokyny obsaženými v manuálu poskytnutému k Předmětu pronájmu zodpovědně a tak, aby nedocházelo k jeho nadměrnému opotřebení či jakémukoliv poškození.

4.4.    Nájemce není oprávněn provádět na Předmětu pronájmu opravy či jakékoliv úpravy. V případě, že tak učiní, budou mu ze strany Pronajímatele účtovány náklady na uvedení Předmětu pronájmu do původního stavu a smluvní pokuta za porušení uvedené povinnosti ve výši 2.000,- Kč, která nevylučuje náhradu způsobené škody a je splatná do 14 dnů ode dne jejího uplatnění u Nájemce.
4.5.    Nájemce se zavazuje provádět veškerou běžnou údržbu Předmětu pronájmu (čištění, doplnění kapaliny apod.) šetrně a v souladu s poskytnutým manuálem a dle pokynů Pronajímatele. V případě, že by Předmět pronájmu vyžadoval odborný servisní zásah nad rámec běžné údržby, bude tento proveden ze strany Pronajímatele na náklady Pronajímatele, v případě, že takový zásah byl vyvolán porušením povinností Nájemce, uhradí jej Nájemce.
4.6.    Nájemce není oprávněn Předmět pronájmu bez předchozího písemného souhlasu Pronajímatele podnajmout třetí osobě či jakkoli jinak poskytnout pro účely třetích osob. 
4.7.    Nájemce není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Pronajímatele přemisťovat a používat Předmět pronájmu mimo území České republiky.

5.    POŠKOZENÍ A ZÁVADY PŘEDMĚTU PRONÁJMU


5.1.    V případě poškození či závady na zařízení (stroje), který náleží do zapůjčeného Předmětu pronájmu, je Nájemce povinen takové zařízení (stroj) přestat užívat a bezodkladně zkontaktovat Pronajímatele za účelem dohodnutí dalšího postupu. To stejné platí i v případě zničení, ztráty či odcizení takového zařízení (stroje).
5.2.    V případě poškození či závady na funkcích zařízení (stroje) náležejícího do Předmětu pronájmu, které Nájemce nezavinil v důsledku porušení zákonných či smluvních povinností, náleží Nájemci za dny, kdy nebylo možno Předmět pronájmu řádně využívat, nárok na odpuštění Nájemného vztahujícího se k takovému zařízení (stroje). Tento nárok Nájemce pozbývá, pokud tuto závadu či poškození bez odkladu nenahlásí Pronajímateli či pokud Předmět pronájmu využívá i přes takové poškození či závadu.
5.3.    Poškození Předmětu pronájmu způsobená neodborným či zjevně nepřiměřeným zacházením, nedodržením technických a dalších podmínek dle manuálu či jiným porušením zákonných předpisů či smluvních podmínek budou vždy odstraněna na náklady Nájemce. Nájemce se dále zavazuje zaplatit Pronajímateli případný ušlý zisk ze ztracené příležitosti k pronájmu takového zařízení za dobu, která byla nezbytně nutná k odstranění takové závady či poškození.
5.4.    V případě, že bude zařízení (stroj) náležející do Předmětu pronájmu v důsledku zavinění Nájemce neodvratně poškozeno, zcela zničeno či ztraceno, nahradí Nájemce škodu tím Pronajímateli způsobenou včetně paušální náhrady ušlého zisku odpovídající 10násobku denního nájemného takového zařízení (stroje). Za ztrátu odpovídá Nájemce i v případě, že k ní došlo bez jeho zavinění, leda že k ní došlo v důsledku vyšší moci.

6.    ODPOVĚDNOST PRONAJÍMATELE ZA VADY


6.1.    Nájemce musí Předmět pronájmu při převzetí pečlivě zkontrolovat a reklamovat případné vady. Vady patrné při předání, které předpokládané použití ovlivňují jen nepatrně nebo vůbec, nelze již reklamovat, pokud nebyly oznámeny písemně Pronajímateli neprodleně po převzetí a kontrole. Ostatní vady existující již při předání musí být oznámeny písemně Pronajímateli neprodleně po jejich zjištění.

Nájemce může Předmět pronájmu zkontrolovat a reklamovat případné vady již před předáním. V tomto případě musí být s Pronajímatelem včas sjednán termín prohlídky. Všechny náklady, které vzniknou v souvislosti s takovouto prohlídkou před předáním, nese Nájemce.
6.2.    Pokud se Předmět pronájmu po uzavření této Smlouvy ukáže bez zavinění Nájemce nezpůsobilý k obvyklému užívání dle této Smlouvy, má Nájemce právo požadovat po Pronajímateli odstranění vad tomu bránících, nebo Předmět pronájmu Pronajímateli vrátit a žádat po něm odevzdání jiné věci, kvalitativně a funkčně shodné či zaměnitelné s Předmětem pronájmu, k užívání za podmínek sjednaných touto Smlouvou.

7.    ODCIZENÍ ČI JINÝ TRESTNÝ ČIN POŠKOZUJÍCÍ PŘEDMĚT PRONÁJMU


7.1.    V případě podezření na odcizení či jiný trestný čin či přestupek poškozující Předmět pronájmu je Nájemce povinen bezodkladně, úplně a pravdivě o takovém podezření informovat Policii ČR či jiný příslušný orgán a zároveň Pronajímatele. O postupu vyřízení takového podnětu Policií ČR či jiným příslušným orgánem je Nájemce povinen Pronajímatele aktivně informovat.
7.2.    Nájemce odpovídá za škodu na Předmětu pronájmu způsobenou trestným činem či přestupkem či obdobným jednáním, a to od převzetí až do vrácení Předmětu pronájmu. 

8.    NÁHRADA ZPŮSOBENÉ ŠKODY


8.1.    Nájemce neodpovídá za opotřebení Předmětu pronájmu způsobené řádným užíváním.

8.2.    Nájemce se zavazuje Pronajímateli uhradit jakoukoli skutečnou škodu způsobenou porušením povinností dle zákona, těchto VOP či Smlouvy na Předmětu pronájmu. Pronajímatel je oprávněn si nárokovat ušlý zisk.

9.    NÁJEMNÉ A DALŠÍ PLATEBNÍ PODMÍNKY


9.1.    Sjednané Nájemné bude Nájemcem uhrazeno v hotovosti či na ze strany Pronajímatele poskytnutý platební účet nejpozději při vrácení Předmětu pronájmu, pokud se Pronajímatel s Nájemcem pro konkrétní případ nedohodnou jinak. 
9.2.    V případě Doby nájmu, která přesáhne 30 kalendářních dnů je možné sjednat hrazení Nájemného průběžně, například v měsíčních úhradách.
9.3.    Nájemné se řídí Pronajímatelem zveřejněným ceníkem a je zpravidla stanoveno jako denní nájemné. Ve Smlouvě se Pronajímatel i Nájemce mohou dohodnout i jinak. 

10.    KAUCE


10.1.    Pronajímatel je po Nájemci oprávněn před předáním Předmětu pronájmu požadovat peněžitou jistotu, že Nájemce uhradí Nájemné a splní i jiné povinnosti vyplývající z Nájmu a ze Smlouvy („Kauce“). Výše Kauce je stanovena na základě uvážení Pronajímatele a bude zpravidla uváděna v ceníku Pronajímatele. V případě, že Kauce nebude ze strany Nájemce poskytnuta, není Pronajímatel povinen předat Nájemci předmět Pronájmu.
10.2.    Na Kauci je Pronajímatel oprávněn i jednostranně započíst své i nesplatné pohledávky vzniklé ze Smlouvy, a to v případě, že Nájemce Předmět pronájmu včas a v řádném stavu nevrátí nebo ze strany Nájemce nebude řádně uhrazeno Nájemné. 
10.3.    Pronajímatel Nájemci Kauci vrátí oproti vrácení Předmětu pronájmu. V případě, že si to Pronajímatel vymíní z důvodu posouzení možných vad na Předmětu pronájmu či z jiných oprávněných důvodů, může být vrácení Kauce ze strany Pronajímatele prodlouženo až o patnáct (15) pracovních dní ode dne vrácení Předmětu pronájmu ze strany Nájemce.

11.    PŘEDÁNÍ PŘEDMĚTU PRONÁJMU


11.1.    Pronajímatel předá Nájemci technicky nezávadný Předmět pronájmu buď ve své provozovně, nebo (pokud si to Pronajímatel a Nájemce zvláště sjednají) jej zašle prostřednictvím přepravce na adresu sjednanou s Nájemcem ve Smlouvě. O předání bude sepsán předávací protokol.
11.2.    Za případně sjednanou přepravu Předmětu pronájmu je Pronajímatel oprávněn si účtovat dopravné, a to jednotnou sazbou za ujeté kilometry dle ceníku Pronajímatele.
11.3.    V případě zásahu vyšší moci, nezaviněných poruch provozu, prodloužení dodacích termínů subdodavatelů, nedostatku surovin, energie, nebo dopravních sil, stávek, blokád, těžkostí v dopravě, nařízení veřejných institucí a orgánů, stejně tak i v případě všech obdobných případů, nedochází při nedodržení dodací lhůty k prodlení s dodáním Předmětu pronájmu.
11.4.    Nepřevezme-li Nájemce Předmět pronájmu bez zjevného důvodu v dohodnuté době, je povinen Pronajímateli zaplatit náhradu nákladů marného pokusu o dodání. Pokud Nájemce z jakéhokoliv důvodu nepřevezme Předmět pronájmu ani v dodatečné lhůtě stanovené Pronajímatelem, bude takové jednání považováno za podstatné porušení Smlouvy a Pronajímateli náleží právo od Smlouvy odstoupit. Tím není dotčeno právo Pronajímatele na náhradu škody. 

12.    VRÁCENÍ PŘEDMĚTU PRONÁJMU


12.1.    Nájemce se zavazuje Pronajímateli Předmět pronájmu vrátit v původním stavu s přihlédnutím k obvyklému opotřebení pří řádném užívání. O vrácení Předmětu pronájmu bude sepsán předávací protokol. 
12.2.    Nájemce je povinen Předmět pronájmu vrátit nejpozději hned další provozní den Pronajímatele po konci Doby nájmu, a to v prvních dvou hodinách provozní doby.
12.3.    Za jakékoliv zhoršení stavu Předmětu pronájmu, krom obvyklého opotřebení, oproti původnímu stavu při předání Nájemci, je Nájemce povinen Pronajímatele odškodnit. A to zpravidla uhrazením oprávněných nákladů Pronajímatele na uvedení Předmětu pronájmu do původního stavu, pokud není mezi Pronajímatelem a Nájemcem sjednán jiný způsob odškodnění.
12.4.    V případě, že bude ze strany Nájemce vráceno v rámci Předmětu pronájmu silně znečištěné zařízení (stroj), je Pronajímatel oprávněn Nájemci vyúčtovat paušální náklady na vyčištění takového zařízení, které činí 1.000,- Kč za každé takto znečištěné zařízení (stroj).
12.5.    V případě, že ze strany Nájemce nebude Předmět pronájmu včas vrácen, je Nájemce povinen Pronajímateli nahradit škodu, která odpovídá částce Nájemného zvýšeného o 20 %, počítaného po dobu prodlení s vrácením až do dne vrácení Předmětu pronájmu. Pronajímatel je v případě prodlení oprávněn zahájit všechny právní kroky.

13.    UKONČENÍ SMLOUVY


13.1.    Odstoupení. Pronajímatel i Nájemce jsou oprávněni odstoupit od Smlouvy v případech porušení Smlouvy podstatným způsobem dle ustanovení Občanského zákoníku a dále v případech stanovených v těchto VOP. 
13.2.    Pronajímatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit i v případě, že
     (a)    proti Nájemci jako povinnému bude nařízena exekuce, nebo Nájemce podá dlužnický insolvenční návrh nebo návrh na moratorium, nebo příslušný soud rozhodne o úpadku Nájemce,
     (b)    vyjde najevo, že Nájemce s Předmětem pronájmu zachází v rozporu se Smlouvou či s těmito VOP,
     (c)    ze strany Nájemce nebude uhrazena nejpozději při předání Předmětu pronájmu Kauce,
     (d)    Nájemce je v prodlení s uhrazením Nájemného o více jak 14 kalendářních dní.
13.3.    Nájemce je oprávněn od Smlouvy odstoupit i v případě, že
     (a)    proti Pronajímateli jako povinnému bude nařízena exekuce, nebo Pronajímatel podá dlužnický insolvenční návrh nebo návrh na moratorium, nebo příslušný soud rozhodne o úpadku Pronajímatele,
13.4.    V případě odstoupení od Smlouvy z jakéhokoli důvodu se Nájemce zavazuje Pronajímateli bez odkladu vrátit Předmět pronájmu.
13.5.    Výpověď. Smlouvu uzavřenou na dobu určitou nelze vypovědět z jiných než zákonných důvodů.
13.6.    Nájemní smlouvu uzavřenou na dobu neurčitou lze vypovědět bez udání důvodů s výpovědní dobou 7 kalendářních dnů.

14.    ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ


14.1.    Úvodní ustanovení
     14.1.1.    V souvislosti se Smlouvou bude docházet ze strany Pronajímatele ke zpracování osobních údajů Nájemce v případě, že je fyzickou osobou / pracovníků Nájemce, které jsou Pronajímateli poskytnuty prostřednictvím Smlouvy nebo jakkoliv jinak během trvání smluvního vztahu založeného Smlouvou (dále jen „Osobní údaje“).
14.2.    Správce osobních údajů
     14.2.1.    Správcem Osobních údajů je Pronajímatel (dále také „Správce“), kterého lze v záležitostech souvisejících s osobními údaji kontaktovat na níže uvedených kontaktních údajích.     
14.3.    Účely zpracování a právní základy pro zpracování
     14.3.1.    Základním účelem zpracování Osobních údajů je realizace obchodního vztahu založeného Smlouvou. Zpracování Osobních údajů je tedy nezbytné pro splnění Smlouvy.
      14.3.2.    V souvislosti s předmětem Smlouvy má Správce dále řadu povinností stanovených různými právními předpisy, např. zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví.
Při plnění povinností dle těchto právních předpisů dochází také ke zpracování Osobních údajů.
      14.3.3.    Po ukončení Smlouvy bude Správce některé Osobní údaje dále zpracovávat za účelem plnění archivační povinnosti, čímž bude plnit svoji právní povinnost.
     14.3.4.    Po ukončení smluvního vztahu založeného Smlouvou bude Správce Osobní údaje zpracovávat také za účelem obrany v případném sporu s Nájemcem a za účelem vymáhání případného nároku vůči Nájemci. Jedná se o oprávněný zájem Správce.
14.4.    Příjemci osobních údajů
     14.4.1.    Osobní údaje může Správce předávat následujícím subjektům:
                       •    zpracovatelé Správce
                       •    obchodní partneři Správce
                       •    další společnosti ve skupině Správce
14.5.    Doba uložení osobních údajů
     14.5.1.    Osobní údaje bude mít Správce uloženy po dobu trvání smluvního vztahu založeného Smlouvou.
     14.5.2.    Po skončení smluvního vztahu založeného Smlouvou bude mít Správce Osobní údaje uloženy po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy a není-li tato doba stanovena, tak po dobu maximálně pěti let od skončení smluvního vztahu založeného Smlouvou.
14.6.    Práva subjektů údajů
     14.6.1.    Subjekty údajů (tzn. fyzické osoby, k nimž se Osobní údaje vztahují) mají právo požadovat od Správce přístup k Osobním údajům, tzn. právo získat od Správce potvrzení, zda Osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, mají právo získat přístup k Osobním údajům a k dalším stanoveným informacím. Dále mají právo na opravu nepřesných nebo na doplnění neúplných Osobních údajů.
      14.6.2.    Pokud je dán jeden z důvodů uvedených v čl. 17 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – dále také jen „Nařízení GDPR“) a zároveň není splněna některá z podmínek uvedených v čl. 17 odst. 3 Nařízení GDPR, mají subjekty údajů právo na výmaz Osobních údajů.
      14.6.3.    Pokud nastane případ uvedený v čl. 18 odst. 1 Nařízení GDPR, mají subjekty údajů právo na omezení zpracování Osobních údajů.
      14.6.4.    V případě zpracování Osobních údajů mají subjekty údajů právo vznést námitku proti zpracování Osobních údajů. V takovém případě je povinností Správce prokázat závažné oprávněné důvody pro zpracování, jinak nebude dále Osobní údaje zpracovávat.
     14.6.5.    Veškerá zde uvedená práva může subjekt údajů uplatňovat prostřednictvím výše uvedeného e-mailového nebo telefonního kontaktu na Správce.
      14.6.6.    V případě, že se bude subjekt údajů domnívat, že zpracováním Osobních údajů došlo k porušení Nařízení GDPR má právo podat stížnost u některého dozorového úřadu, zejména ve státě jeho obvyklého bydliště, místa výkonu jeho zaměstnání nebo místa, kde došlo k údajnému porušení. Tímto dozorovým úřadem pro Českou republiku je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Česká republika, IČ: 708 37 627, www.uoou.cz.
      14.6.7.    Nájemce má povinnost poskytnout všem svým pracovníkům, jejichž Osobní údaje jsou Správcem v souvislosti se Smlouvou zpracovávány, informace uvedené v tomto článku VOP.    
14.7.    Dodatečné informace
      14.7.1.    Dodatečné informace ke zpracování osobních údajů ze strany Pronajímatele a k právům subjektů údajů jsou poskytnuty na internetových stránkách Pronajímatele: www.lindha.cz., nebo eshop.lindha.cz/

15.    KONTAKTNÍ ÚDAJE 

15.1.    Kontaktní údaje Pronajímatele jsou následující:
Lindha a.s.
Na pokraji 540/2, 
Prosek, 190 00 Praha 9
Telefonní kontakt: +420 732 442 063
Emailová adresa: lindhaus@lindha.cz
Webové stránky: www.lindha.cz., nebo eshop.lindha.cz/

15.2.    Nájemce odpovídá za správnost a úplnost údajů, které o sobě Pronajímateli poskytl, a v případě jakýchkoliv změn těchto údajů je povinen o tom Pronajímatele včas informovat pro účely řádného plnění závazků ze Smlouvy. 

16.    ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


16.1.    Vztah založený Smlouvou a upravený v podrobnostech těmito VOP se řídí platným právním řádem České republiky. Obsahuje-li vztah založený Smlouvou a upravený v podrobnostech těmito VOP mezinárodní (zahraniční) prvek, řídí se takový vztah rovněž platným právním řádem České republiky.
16.2.    K řešení sporů mezi smluvními stranami jsou příslušné obecné soudy České republiky.
16.3.    Je-li některé ustanovení těchto VOP neplatné, zdánlivé nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto takových ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému, zdánlivému či neúčinnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností, zdánlivostí nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.


16.4.    Tyto VOP jsou platné a účinné od 1.4.2020.

V Praze dne 31.3.2020
Lindha a.s.